Защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

 

Обща информация

 

Считано от 25 май 2018г. Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните.

 

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

 

Столична община – Район „Подуяне“ в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл.4, ал.7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 

Наименование:                                             Столична община – район „Подуяне“

 

Седалище и адрес на управление:              гр. София – 1517

 

                                                                       ул. „Плакалница“ №51

 

Телефон:                                                        02 8146 100

 

Web site:                                                        http://poduiane.info/

 

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

 

Име:                                                               Петьо Николов

 

Данни за кореспонденция:                          гр. София – 1517

 

                                                                        ул. „Плакалница“ №51

 

Телефон:                                                        02/ 8146 185

 

Web site:                                                         http://poduiane.info/

 

E-mail:                                                            raion@poduiane.info

 

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

 

Столична община – район „Подуяне“ събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6 ал. 1 от Регламент 2016/679.

Подаване на жалба

 

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията по защита на личните данни.

 

Наименование:                                              Комисия за защита на личните данни

 

Седалище и адрес на управление:          бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592

 

Данни за кореспонденция:                    бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592

 

Телефон:                                                        02 9153 518

 

Web site:                                                         www.cpdp.bg

 

E-mail:                                                             kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 

Право на достъп

 

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.

 

Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно, като Столична община си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

 

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.

 

Вие имате право да поискате от Столична община изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

 

    Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;

    При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;

    Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;

    Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Столична община – район „Подуяне“.

 

Столична община – район „Подуяне“ няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

 

Имате право да изискате Столична община – район „Подуяне“ да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

 

    Оспорите личните данни, за срок, който позволява на Столична община – район „Подуяне“ да провери точността на личните данни;

    Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

    Столична Община – район „Подуяне“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

    Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Столична община – район „Подуяне“ имат преимущество пред интересите Ви.

 

Правно основание за обработването

 

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. Столична община – район „Подуяне“ събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

 

Срокове за съхранение на личните данни

 

Многообразието от услуги, които Столична община – район „Подуяне“ предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложим „Номенклатура на делата със срокове на съхранение на Столична община“- район „Подуяне“.

 

Столична община – район „Подуяне“ съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

 

Получатели или категории получатели на лични данни

 

Категориите получатели на лични данни, които Столична община предоставя извън организацията:

 

    На публични органи (Национална Агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на Вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)

    На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на Столична община и по негово нареждане или възлагане)

 

Принципи при събирането, обработването и съхраняването

 

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Столична община – район „Подуяне“ се ръководи от следните принципи:

 

    Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

    Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;

    Ограничение на целите на обработване;

    Точност и актуалност на данните;

    Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;

    Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

 

Други

 

Столична община – район „Подуяне“ не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.