Район „Подуяне“ и Фондация „РеАрт“ стартират проект „Равен старт“

Район „Подуяне“ и Фондация „РеАрт“ стартират проект „Равен старт“

            Фондация „РеАрт“, в партньорство с Район „Подуяне“, стартира проект „Равен старт“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община по Програма „Европа“ 2020. Асоциирани организации са Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ и Обществен съвет към кмета на район „Подуяне“. Проектът ще бъде реализиран с подкрепата на национални електронни медии и ще продължи до месец октомври 2020 година.

            „Равен старт“ е проект, който цели пълноценното участие на деца в риск в занимания със спортен характер, посредством разработване на цялостна програма.

            Инициативата следва да създаде модел, който дава равен достъп до спортни занимания на децата, които са обект на закрила или са от семейства с ниски доходи, деца с един родител, деца, настанени в приемни семейства и социални услуги.

            Предпоставки: Анализът на Столична община, направен в Програмата за мерки в подкрепа на деца и семейства в уязвимо положение, на практиките и наличните социални услуги в София, показва, че е необходимо прилагане на иновативен подход и методика, водещи до превенция, което може да бъде преодоляно и чрез включването им в масови спортни дейности, заедно с техните връстници, т.е., като мярка за реинтеграция и превенция на последващо негативно поведение и маргинализация. Настоящата инициатива е и в съответствие с нуждите на Столична община за развитието на многосекторното сътрудничество, свързано със социалната политика, насърчаване на иновациите в образованието, на междукултурния диалог и социалното включване, което е посочено в Стратегия за младите хора на Столична община (2017-2027). 

            Описание: Ранно възпитание в спортен дух и качества, поставяйки акцент върху факта, че всяко дете е потенциален шампион, без оглед на неговия произход, социален статус или религия. Също така нашето желание е да демонстрираме, че практикуването на спорт не е приоритет само на професионалистите, а може да бъде достъпно и приятно занимание за всички деца.

            Планирани дейности:

 • Промотиране на София – Европейска столица на спорта;
 • Изработване на анализ и базова програма за масов спорт на деца в риск, живеещи в Столична община;
 • Приобщаване на децата в риск към идеята за здравословно развитие;
 • Промотиране на спорта като модерно, достъпно и атрактивно занимание в свободното време, алтернатива на вредните навици;
 • Популяризиране на новите спортове и особено тези, които се развиват в градски условия и са интересни за децата;
 • Привличане на федерации и спортни клубове, които да осигурят занимания за деца в риск;
 • Провеждане на информационна кампания и привличане на държавни институции, включително министерства и агенции като институционални партньори, както и на медии.

 

            Целева група: Целевите групи по проекта са деца в риск и в неравностойно социално положение: без родители, с един родител, настанени в социални услуги и приемна грижа, както и спортните клубове в София и гражданското общество.

            Резултат: Реализирането на проекта и създаването на цялостен иновативен модел за реинтеграция и последващото му приложение би имало цялостен положителен ефект върху общността. Целите на модела и базовата програма за децата в риск, би спомогнал за тяхната реинтеграция, посредством общите занимания с техни връстници, ще създаде навици и умения, които за тях са дефицит, ще ги приобщи към общности с цел, ще им даде личностна увереност и алтернатива за развитие, ще подпомогне изграждането на навици за здравословен начин на живот. Не на последно място, инициативата ще допринесе за развитието на политиката на Столична община, свързана с децата, ще създаде базов иновативен модел, който впоследствие може да бъде надграждан и развиван.

            Всички спортни клубове, които имат желание да научат повече за инициативата или да се включат в нея, могат да изпратят своите запитвания на: denkov@vazov.bg

 

Юли 2020Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.