Заповед № САГ24-РА53-80/01.02.2024 г. на Главния архитект на СО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ24-РА53-80 / 01.02.2024 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПРЗ на м. „Ботевградско шосе – рамка“, кв. 400, УПИ II - „за автосервиз“; изменение на улична регулация; ИПР на контактен УПИ I – „за обществени нужди“ за ПИ с идентификатор 68134.609.710, район „Подуяне“, гр. София. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 14.02.2024 г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Преписка с вх.№ РПД22-ТД26-896-(5) / 09.02.2024 г.

Заповед № САГ24-РА53-80/01.02.2024 г. на Главния архитект на СО

ПУП-ИПРЗ

 


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.