Заповед № САГ24-РА53-449/18.06.2024г. на Гл. архитект на СО за одобряване на проект ПУП - ИПР за УПИ I-„за озеленяване“ и образуване на нови УПИ ХХ-135-„за ЖС“, УПИ ХХI-136-„за ЖС“, УПИ ХХII-140-„за ЖС“, УПИ ХХIII-141-„за ЖС“ и остатъчен УПИ I-„за озеленяване“, кв.353, м. “к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“ – СО, ИПУР на улица от о.т. 345 до о.т. 635 и ИПЗ за нови УПИ ХХII-140-„за ЖС“ и УПИ ХХIII-141-„за ЖС“.

Съобщаване по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ на Заповед № САГ24-РА53-449/18.06.2024г. на Гл. архитект на СО за одобряване на проект за ПУП - ИПР за УПИ I-„за озеленяване“ и образуване на нови УПИ ХХ-135-„за ЖС“, УПИ ХХI-136-„за ЖС“, УПИ ХХII-140-„за ЖС“, УПИ ХХIII-141-„за ЖС“ и остатъчен УПИ I-„за озеленяване“, кв.353, м. “к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“ – СО, ИПУР на улица от о.т. 345 до о.т. 635 и ИПЗ за нови УПИ ХХII-140-„за ЖС“ и УПИ ХХIII-141-„за ЖС“, кв.353, м. “к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“ – СО.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с преписка с вх.№ РПД22-ГР00-124-(9)/26.06.2024г.  ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ24-РА53-449/18.06.2024г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за нови УПИ ХХII-140-„за ЖС“, УПИ ХХIII-141-„за ЖС“ и ИПР за нови УПИ ХХ-135-„за ЖС“ и УПИ ХХI-136-„за ЖС“, кв. 353, м. “к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“ - СО.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок след получаване на съобщението, пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в отдел ПНО и ЧР на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед № САГ24-РА53-449/18.06.2024г.

ИПЗ

ИПР

Обяснителна записка


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.