Заповед САГ22-РА53-34/23.06.2022г. на Главния архитект на СО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ22-РА53-34/23.06.2022г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ I-„за ЖС“ и УПИ V-65, образуване на нов УПИ V-65-„за ЖС“, кв.29, ПИ с идентификатор 68134.601.65, контактен УПИ II-66 и изменение на улична регулация по о.т.145-о.т.145а/нова/-о.т.145б/нова/, жк.”Левски – зона Г“, район „Подуяне”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 15.07.2022г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от отдел „Правно-нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и гардосутройство” на Столична община.

 Заповед САГ22-РА53-34/23.06.2022г.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.