Заповед № САГ22-РА53-282/28.11.2022г. на Главния архитект на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

              На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ22-РА53-282/28.11.2022г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи служебно проект за ПУП – ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ за м.“ОСЗ Сгуроотвала“, кв. 1, УПИ I-СО-„за градско стопансво“, УПИ II-“за озеленяване“ и УПИ III-1560-“за производство, склад и офиси“и, кв.2, изменение на улична регулация по о.т.17 – о.т.44 и по о.т.17-о.т.15 за поземлени имоти с идентификатори 68134.603.1669, 68134.603.1794, 68134.603.1686, район "Подуяне".

              Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 14.12.2022г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед № САГ22-РА53-282/28.11.2022г.

Задание


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.