Заповед № САГ22-РА53-167/29.09.2022 на Главния архитект на СО

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ22-РА53-167/29. 09.2022 г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП- ИПР за м. „Хаджи Димитър - част“, кв.10а, УПИ X-867-„за офиси, магазини и складове“, контактни УПИ VIII-1125-„за офиси, магазини и складове“ и УПИ IX-868-„за офиси, магазини и складове“ изменение на улична регулация по о.т.270-238б и по о.т.270-270а (нови), кв. 10в, УПИ I -866 за ПИ с идентификатори 68134.600.2143 и 68134.600.2144. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 15.10.2022г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град чрез дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед № САГ22-РА53-167/29.09.2022 на Главния архитект на СО


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.