Заповед №РПД20-РД09-48/13.03.2020 г. на Кмета на СО-район „Подуяне“

Във връзка с постъпило в СО-район „Подуяне“ заявление с вх. №РПД20-ГР94-2439/30.12.2020 г., Ви съобщаваме, че със Заповед №РПД20-РД09-48/13.03.2020 г. на Кмета на СО-район „Подуяне“ се одобрява определената незастроена площ на бивш имот № 90457, нанесен в помощния план на район „Подуяне“, кадастрален лист № 296, попадащ  в границите на урбанизирана територия, определена с частичен регулационен план с отреждане за терен „за представително стрелбище на МВР“ в м. “Суха река”(Герена), одобрен със заповед № РД-50-09-271/23.04.1986г. на Главния архитект на София.

Заповед

Скица

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.