Заповед № РПД20-РА50-9/08.06.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РПД20-РА50-9/08.06.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“, с която се разрешава да се изработи РУП в обхват: УПИ ІІІ-299,300, за ПИ с идентификатор 68134.609.1199, кв.21, м. жк. „Левски – зона В“.

В 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването, могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в  Административен съд София-град, чрез район „Подуяне“.

Заповед № РПД20-РА50-9/08.06.2020г.

Чертеж 1

Чертеж 2

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.