Заповед № РПД20-РА50-8/02.06.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПЗ в обхват: УПИ VIIІ-1472-„за административна дейност“ и УПИ XI-„за обществено обслужване“, за ПИ с идентификатори 68134.604.1472 и 68134.604.9100, кв.15, м. „ж.к. Хаджи Димитър“

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РПД20-РА50-8/02.06.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПЗ в обхват: УПИ VIIІ-1472-„за административна дейност“ и УПИ XI-„за обществено обслужване“, за ПИ с идентификатори 68134.604.1472 и 68134.604.9100, кв.15, м. „ж.к. Хаджи Димитър“.

В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 03.06.2020г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в  Административен съд София-град, чрез район „Подуяне“.

Заповед № РПД20-РА50-8, 02.06.2020г.

 

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.