Заповед № РПД20-РА50-3/06.03.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РПД20-РА50-3/06.03.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПЗ и РУП в обхват: УПИ І-1026, УПИ ІІ-за ЖС и УПИ ІІІ-1030,1030а, за ПИ с идентификатори 68134.619.1030, 68134.619.63; 68134.619.62, 68134.619.9089, 68134.619.9092, 68134.619.9094, 68134.619.9087, 68134.619.9084, 68134.619.9082, 68134.619.9083, 68134.619.9086, 68134.619.9093, кв.22, м. „жк. Левски – зона В“.

В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 06.03.2020г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в  Административен съд София-град, чрез район „Подуяне“.

Заповедта може да видите ТУК

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.