Заповед РД-09-50-10/18.03.2014г

Заповед РД-09-50-10/18.03.2014г., с която е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план-изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхват: УПИ IV1079,трафопост и обособяване на нови УПИ IV1079,трафопост и УПИ VIII1079, кв.3, м.жк ”Левски - зона В”

/ЗАПОВЕД/

/ЧЕРТЕЖ/

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.