Заповед № РД-02-15-146/ 02.12.2014г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за обект Модернизация на ж.п. линия София-Пловдив в ж.п. участъка „София- Елин Пелин”

Заповед № РД-02-15-146/ 02.12.2014г.  на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която разрешава изработването на проект за ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект Модернизация на ж.п. линия София-Пловдив в ж.п. участъка София- Елин Пелин”. /виж повече/

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.