Заповед № РА50-409-21.05.2020г. от Главния архитект на СО

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-409/21.05.2020г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПР в следния териториален обхват: м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата““, кв.35, УПИ III-346,24-„за офиси и магазини“, ПИ с идентификатор 68134.614.1256, район „Подуяне“.

В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 08.06.2020г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в  Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

 

Заповедта може да видите ТУК

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.