Заповед № РА50-23/12.01.2023 г. на Главния архитект на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-23/12.01.2023 г. на Гл. архитект на Столична община, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПРЗ за кв.39, м. “Суха река - запад", в обхват изменение на план за регулация на УПИ IV-„за СО и Автотранспорт“ и УПИ V-466-„за адм.обсл., работилница и ателиета“, изменение на план за застрояване за нов УПИ V-466 – „за ЖС“ и план за застрояване за нов УПИ IV-467,468,471-„за ЖС и ОО“, район „Подуяне“. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 24.01.2023г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед № РА50-23/12.01.2023г.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.