Заповед № РА50-180/10.03.2020г. от Главния архитект на СО

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-180/10.03.2020г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПРЗ в следния териториален обхват: м. „бул. Ботевградско шосе - рамка“, кв.400, УПИ III-„за автогара“, район „Подуяне“.

В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 23.03.2020г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в  Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповедта може да видите ТУК

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.