Виза за проучване и проектиране на „Едноетажна пристройка с площ 43 кв.м към помещение с идентификатор 68134.619.24.4.2 към трафопост

На основание § 4 от ДР на ЗУТ Ви съобщаваме, че на 05.06.2020г. е издадена виза

за проучване и проектиране на „Едноетажна пристройка с площ 43 кв.м към

помещение с идентификатор 68134.619.24.4.2 към трафопост, с предназначение за

студио за работа с деца", на мястото на съществуващ навес, в УПИ I-„за ЖС,

гараж и КО", ПИ с идентификатор 68134.619.24, кв.16, м. жк „Левски-зона В",

 до бл. 18“ от Главния архитект на район „Подуяне“. Визата е издадена на

основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.6 от ЗУТ и §25 от ПЗР

на ЗИД на ЗУЗСО

 

В 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването, могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне”. Възраженията се изпращат в Административен съд София-град.

Виза за проектиране

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.