ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ - Информация за изплащане на средства за деца, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища

Информация за родители по Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища

СО – район „Подуяне” приема заявления за компенсиране на разходите на родители на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1-ви клас, които не са приети в държавни или общински детски градини и училища през учебната 2020/2021 г. поради липса на свободни места за предучилищно образование в тях, съобразно Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, която е приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г.

Заявлението за учебната 2020/2021 г. се подава от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г. в районната администрация по настоящ адрес на детето.

За учебната 2020/2021 година разходите се компенсират на родителите за периода от 1 януари 2021 г. до 14 септември 2021 година.

Условия за кандидатстване:

 1. Детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година;
 2. Детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина, или училище;
 3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район;
 4. За съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище;
 5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране;
 6. Родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази наредба.

Необходими документи за кандидатстване:

Районната администрация извършва служебна проверка на условията на чл.3 от Наредбата и уведомява писмено родителите, които имат право да получават компенсиране на разходите за съответната година. Когато не се налице условията по чл. 3 кметът на района издава мотивиран отказ за компенсиране на разходите.

Родителите, които имат право да получават компенсиране на разходите, подават искане до районната администрация по настоящ адрес, придружено със следните документи:

 • Договор за обучение между родителя и частната детска градина или частно училище;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за

съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон;

 • Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца, или с юридическото лице с нестопанска цел;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение

За съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;

 • Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
 • Прeдавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация

за извършените дейности за месеца;

 • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица,

страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в

т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

 • Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно

нареждане  или разходен касов ордер;

Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за  дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

Заповед №РД09-695/16.03.2021г. на Министъра на образованието и науката

За допълнителна информация: тел. 02/8146199, 02/8146135.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.