Съобщение за одобрен ПУП

Столична община, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, съобщава, че с Решение № 423 по Протокол № 79/11.07.2019 г. на СОС е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, кв. 35, У ПИ Ш-346, 24-„за офиси и маг.“, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, одобрен е решение на СОС № 541 от 23.07.2015 г. на СОС, който е изложен в район „Подуяне“ - Столична община.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд София-град в 30-дневен срок от съобщаването му.

Жалбите се подават в район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община.

 ДВ бр.75 от 24.09.2019 г.

Решението на СОС може да намерите тук

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.