Съобщение за издадено разрешение за поставяне на рекламен елемент

Съобщаваме Ви, че на основание чл.56 от ЗУТ и § 4 от ДР на ЗУТ е одобрена схема за поставяне  и е издадено разрешение за поставяне  № 174 от 28.09.2016г. за 6 броя модулни павилиони за търговска дейност в ПИ с идентификатор 68134.600.1275, кв.9, м. НПЗ „Хаджи Димитър-Малашевци”, район „Подуяне” СО.

Схемата се намира в отдел “Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството”, ул “Плакалница” №51, бл.59, ет 4, стая № 415 и може да се разгледа от заинтересуваните лица в приемно време – вторник от 9,00-12,00ч. и сряда от 13,30-16,00ч.

Схемата може да се разгледа и на сайта на район „Подуяне”.

На основание чл. 69, ал.1 от АПК , във връзка с чл.19, ал.1 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и становища по схемата в едномесечен срок от публикуването, комплектовани с копия от документи за собственост.

В 14/четиринадесет/ дневен срок от публикуване  на съобщението могат да се правят писмени възражения по издадено разрешение за поставяне,  в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост. Възраженията се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правен” на Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община.

Схема


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.