Съобщение за издадено разрешение за поставяне на рекламен елемент

На основание § 4 от ДР на ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за поставяне № 171/ 13.09.2016г. от Главния архитект на СО, на рекламен елемент с едностранна рекламна площ 12кв.м. по типов корпоративен проект на площад „Сточна гара”- бул. „Сливница”.

В 14/четиринадесет/ дневен срок от публикуване  на съобщението могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост. Възраженията се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правен” на Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община.

Схема

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.