Съобщение за издадена ЗаповедРА50-865/19.11.2019г. от Главния архитект на СО

Съобщаваме Ви, че на осонование чл.124б, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед № РА50-865/19.11.2019г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за за ПУП - план извадка-ИПРЗ в следния териториален обхват: м. „к-с Ботевградско шосе“, кв.358б, УПИ I- „за ОЖС и озеленяване“, ПИ с идентификатор 68134.618.53, район „Подуяне“. В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 28.11.2019г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповедта на Главния архитект може да прочетете ТУК

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.