Съобщение за издадена Заповед РА50-946/09.12.2019г. от Главния архитект на СО

Съобщаваме Ви, че на осонование чл.124б, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед № РА50-946/09.12.2019г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПР в следния териториален обхват: м. „комплекс бул. Ботевградско шосе“, кв.326, УПИ XVIII-8444 и улица от о.т. 689 до о.т. 273=239, район „Подуяне“.

В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 19.12.2019г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в  Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община. 

Заповедта на Главния архитект може да прочетете ТУК

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.