Съобщение за издадена Заповед РА50-938/09.12.2019г. от Главния архитект на СО

Съобщаваме Ви, че на осонование чл.124б, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед № РА50-938/09.12.2019г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – изменение на плана за улична регулация /ИПУР/ в следния териториален обхват: улица по о.т.-21-о.т.21а-о.т.21б, м. „НПЗ Хаджи Димитър“, кв.5а, ПИ с идентификатор 68134.602.1302, район „Подуяне“.

В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 19.12.2019г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в  Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-938/09.12.2019г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – ПРЗ в следния териториален обхват: м. „НПЗ Хаджи Димитър“, кв.5а, ПИ с идентификатор 68134.602.1302, район „Подуяне“.

Заповедта на Главния архитект може да прочетете ТУК

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.