Съобщение за издадена Заповед РА50-875/19.11.2019г. от Главния архитект на СО

Съобщаваме Ви, че на осонование чл.124б, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед № РА50-875/19.11.2019г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - план извадка-ИПР в следния териториален обхват: м. „жк. Хаджи Димитър“, кв.5, УПИ IV-226-„за магазини, безвредно производство, колбасарска работилница, офиси и общежития“, район „Подуяне“. В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 28.11.2019г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно- нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповедта на Главния архитект може да прочетете ТУК

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.