Съобщение за издадена Заповед № РА50-684/24.09.2019г. от Главния архитект на СО

Съобщаваме Ви, че на осонование чл.124б, ал.2 от ЗУТ е е издадена Заповед № РА50-684/24.09.2019г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПРЗ и изменение на план за улична регулация от о.т.518 – о.т.519 в следния териториален обхват: УПИ I-289-„за ЖС“, кв. 93Б, м. „Прилежащи квартали на улица „Железни врата““, район „Подуяне“. В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 03.10.2019г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповедта на Главния архитект може да прочетете ТУК

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.