Съобщeние за издадена Заповед № РА50-647/29.08.2019г. на Главния архитект на СО

Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РА50- 647/29.08.2019г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхват: УПИ II-„за озеленяване и комуникации”, ПИ с идентификатори 68134.602. 1297; 68134.602.1298; 68134.602.1299 и 68134.602.105, кв.6, м. ОСЗ „Сгуроотвала”. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от 09.09.2019г., пред Административен съд София-град. Жалбите се подават в район „Подуяне” и изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и гардосутройство” на Столична община.

Заповедта на Главния архитект може да прочетете ТУК

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.