Съобщение за издадена Заповед РА50-64/03.02.2020г. от Главния архитект на СО

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-64/03.02.2020г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-План извадка /ПИ/-Изменение на плана за регулация /ИПР/ в обхват: УПИ VIII-631 за ПИ с идентификатор 68134.606.631 и УПИ IV-629,630, кв.40, м. жк „Хаджи Димитър”, район „Подуяне”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 13.02.2020г., пред Административен съд София-град.  Жалбите се подават в район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и гардосутройство” на Столична община.

Заповедта на Главния архитект може да прочетете ТУК

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.