Съобщение за издадена Заповед № РА50-632/26.08.2019г. от Главния архитект на СО

Съобщаваме Ви, че на осонование чл.124б, ал.2 от ЗУТ е е издадена Заповед № РА50-632/26.08.2019г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ I-867-„за офиси, жилищно строителство и магазини“, за ПИ с идентификатор 68134.610.867, кв.12г, м. „Суха река-запад“, район „Подуяне“ и РУП на нови УПИ I-867-„за офиси, жилищно строителство и магазини“ и УПИ XIV-867„за офиси, жилищно строителство и магазини“. В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 30.08.2019г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповедта на Главния архитект може да прочетете ТУК

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.