Съобщение за издадена Заповед № РА50-551/29.07.2019г. от Главния архитект на СО

Съобщаваме Ви, че на осонование чл.124б, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед № РА50-551/29.07.2019г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПРЗ в следния териториален обхват: м. „Левски-зона Г“, кв.6, УПИ XI-„за спорт“ и УПИ IV-„за спорт“ за ПИ с идентификатори 68134.601.361 и 68134.601.362 и улица между о.т164 до о.т162, район „Подуяне“. В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 06.08.2019г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповедта на Главния архитект може да прочетете ТУК

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.