Съобщение за издадена Заповед № РА50-398/23.05.2019г. от Главния архитект на СО

     Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РА50- 398/23.05.2019г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.609.497 и 68134.609.498 и регулационно регламентиран паркинг до УПИ II-„за автосервиз”, кв.400, м. „Левски-бул. Ботевградско шосе-рамка” В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 11.06.2019г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне”. Възраженията се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община.

Заповедта на Главния архитект може да прочетете ТУК

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.