Съобщение за издадена Заповед № РА50-354/13.05.2019г. от Главния архитект на СО

     Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РА50- 354/13.05.2019г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхват: УПИ II-„за училище”, ПИ с идентификатори 68134.619.1233 и 68134.619.31, кв.24, м.жк „Левски-зона В”. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от 23.05.2019г., пред Административен съд София-град. Жалбите се подават в район „Подуяне” и изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и гардосутройство” на Столична община.

Заповедта на Главния архитект може да прочетете ТУК

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.