Съобщение за издадена Заповед № РА50-343/25.04.2019г. от Главния архитект на СО

     Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РА50- 343/25.04.2019г. от Главния архитект на СО, с която се нарежда да се изработи служебно  проект за ПУП-ИПУР с промяна на уличната регулационна линия, западно на уширението за обръщане на автомобили на задънена улица от о.т.442б и о.т.442в и ИПР в обхват: УПИ II-362, кв.272а, м.„Левски-бул. Ботевградско шосе-рамка”

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 10.05.2019г., пред Административен съд София-град.  Жалбите се подават в район „Подуяне” и изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и гардосутройство” на Столична община.

Заповедта на Главния архитект може да прочетете ТУК

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.