Съобщение за издадена Заповед № РА50-111/13.02.2019г. на Главния архитект на СО - 14 дневен срок за обжалване от 28.02.19г.

Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РА50-111/13.02.2019г. на Главния архитект на СО, с която се нарежда да се изработи служебно проект за изменение на ПУП-Изменение на плана за регулация /ИПР/ в обхват УПИ V-1087, кв.4, м. жк „Левски-зона В”, район „Подуяне”.       

Съобщението се прави по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд-София град в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Жалбите се подават в район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд-София град от отдел „Правно-нормативно обслужване на Направление „Архитектура и градоустройство”.

28.02.2019г.

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.