Съобщение във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ

Съобщаваме Ви, че на основание чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ е одобрена схема за павилионна група №8 от Главния архитект на СО в обхвата на УПИ I-„за ОЖС и КОО”, кв. 53, м. жк „Хаджи Димитър”, на улица „Васил Петлешков”,  район „Подуяне” СО.

Схемата се намира в отдел “Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството”, ул “Плакалница” №51, бл.59, ет 4, стая № 415 и може да се разгледа от заинтересуваните лица в приемно време – вторник от 9,00-12,00ч. и сряда от 13,30-16,00ч.

Схемата може да се разгледа и на сайта на район „Подуяне”.

На основание чл. 69, ал.1 от АПК , във връзка с чл.19, ал.1 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и становища по схемата в едномесечен срок от публикуването, комплектовани с копия от документи за собственост. Възраженията се подават в деловодството на район „Подуяне” и се изпращат чрез НАГ в Административен съд София-град. 

СХЕМА

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.