Съобщение - разрешение ПУП-ИПР-5

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РПД20-РА50-5/19.05.2020г. от Главния архитект на район „Подуяне“, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПР в обхват: УПИ III-178, за ПИ с идентификатор 68134.608.178, кв.297, м. „жк. Левски – к-с Ботевградско шосе-IIч.“.

В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 20.05.2019г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в  Административен съд София-град, чрез район „Подуяне“.

Заповед

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.