Съобщаване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА53-150/16.03.2023г. на Гл. архитект на СО за разрешаване за изработване на проект ПУП - ИПРЗ за УПИ I-„за озеленяване“, кв.353, м. “к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“ – СО.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с преписка с вх.№ РПД22-ГР00-124-(2)/24.03.2023г.  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ23-РА53-150/16.03.2023г. на Гл. архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ I -„за озеленяване“, кв.353, м. “к-с Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“ - СО. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 05.04.2023г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в отдел ПНО и ЧР на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед № САГ23-РА53-150/16.03.2023г. на Гл. архитект на СО


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.