Съобщаване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ на Заповед № САГ23-РА50-276/31.07.2023г. на Главния архитект на СО, за допълване на заповед № РА50-699/04.10.2021г. за разрешаване изработване на ПУП – план-извадка – ПРЗ и ИПРЗ за м. „НПЗ „Хаджи Димитър“, кв. 5а, за ПИ с идентификатори 68134.602.1230; 68134.602.1260; 68134.602.52; 68134.602.15; 68134.602.13; 68134.602.12; 68134.602.1304; 68134.602.11; 68134.602.14; 68134.602.67 по КККР на район „Подуяне“. Преписка с вх.№ РПД21-ТД26-1056-(26) от 07.08.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ23-РА50-276/31.07.2023г. на Главния архитект на СО, за допълване на заповед № РА50-699/04.10.2021г. за разрешаване изработване на ПУП – план-извадка – ПРЗ и ИПРЗ за м. „НПЗ „Хаджи Димитър“, кв. 5а, за ПИ с идентификатори 68134.602.1230; 68134.602.1260; 68134.602.52; 68134.602.15; 68134.602.13;  68134.602.12;  68134.602.1304; 68134.602.11; 68134.602.14; 68134.602.67 по КККР на район „Подуяне“. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14  /четиринадесет/ дневен срок, считано от 09.08.2023г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед № САГ23-РА50-276/31.07.2023г. на Главния архитект на СО

ПУП


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.