Проект за ПУП – ИПЗ /изменение на плана за застрояване/ и РУП /работен ус-тройствен план за УПИ I-615 и УПИ II-620 (ПИ с идентификатори 68134.609.615 и 68134.609.620) от кв. 306б, м. „бул. Ботевградско шосе - рам-ка“, район „Подуяне“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № САГ23-РА53-304/28.02.2023г. на Гл. архитект на СО за изработване на проект за ПУП – ИПЗ /изменение на плана за застрояване/ и РУП /работен устройствен план за УПИ I-615 и УПИ II-620 (ПИ с идентификатори 68134.609.615 и 68134.609.620) от кв. 306б,  м. „бул. Ботевградско шосе - рамка“, район „Подуяне“ - СО. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от 06.06.2023г., пред Административен съд София - град.  Жалбите се подават в служба АОН на район „Подуяне” и се изпращат в Административен съд София - град чрез район „Подуяне”.

Съобщението е във връзка с преписка РПД22-ГР00-65 от 05.06.2023г.

ИПЗ

Топографски план

РУП

Обяснителна записка


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.