Прекратено производството по одобряване на подробен устройствен план

Столична община на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 56, ал.3 от АПК съобщава, че с Решенвие №656 по Протокол №82/17.09.2019г. на СОС е прекратено производството по одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, кв. 65, УПИ I-25, 28, 29, общ. – „за офиси, магазини и трафопост“, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, одобрен с Решение на СОС №541 от 23.07.2015г., което е изложено в район „Подуяне“.

         Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд София-град в 30-дневен срок от съобщаването му.

         Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ към Дирекция „ПНИФО“ на Направление „Архитектура и градоустройтво“ на Столична община.

ДВ бр.84/25.10.2019г.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.