Представяне на проект за ПУП – ИПРЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ за преструктуриране на част от м.“Левски – зона В“

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.22, ал.4 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и във връзка с ал.2 и чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена заповед № РПД22-РД09-332 от 21.12.2022 г. на Кмета на район „Подуяне” - СО за представяне на проект за ПУП – ИПРЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ за преструктуриране на част от м.“Левски – зона В“, кв. 11, УПИ I-„за ЖС, гараж, КОО и трафопост“, нови УПИ I-„за ЖС“, УПИ II-„за озеленяване с режим на ТГО“, и УПИ III-„за трафопост“, и кв.14, УПИ VI-„за училище“, нови УПИ VI-„за училище“, УПИ ХI-39-„за ЖС“ и УПИ ХII-1264,1265-„за ЖС“; изменение и на улична регулация по о.т.208-210, решение по Протокол №ЕС-ПО-14/07.11.2022 г. на комисията към Общинския експертен съвет по устройство на територията на Столична община за приемане на пазарните оценки на поземлените имоти в обхвата на проекта за изменение на плана за регулация и застрояване на 04.01.2023г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Подуяне”, или по електронната поща  raion@poduiane.info от 05.01.2023 г. до 18.01.2023 г., вкл.  

Заключителната дискусия да се проведе на 01.02.2023 г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Заповед РПД22-РД09-332 от 21.12.2022 г. на Кмета на район „Подуяне” - СО

Обяснителна записка

ПУП - ИПР

ПУП - ИПРЗ

Аудиозапис от обсъждането

Протокол

 


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.