Съобщение за изработен ПУП - ПРЗ и РУП за м. Хаджи Димитър – част, кв. 63в, УПИ ІХ-1139 – „за производствена и складова дейност“, контактен УПИ Х-1137 – „за офиси, магазини и складове“, нови УПИ ІХ-2146 – „за производствена и складова дейност“, УПИ ХVІ-2146 – „за производствена и складова дейност“, и изменение на улична регулация по о.т. 239в – 239г, което е изложено в район „Подуяне“.

СЪОБЩЕНИЕ

Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 53 по протокол № 8 от 6.02.2020 г. на СОС е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за м. Хаджи Димитър – част, кв. 63в, УПИ ІХ-1139 – „за производствена и складова дейност“, контактен УПИ Х-1137 – „за офиси, магазини и складове“, нови УПИ ІХ-2146 – „за производствена и складова дейност“, УПИ ХVІ-2146 – „за производствена и складова дейност“, и изменение на улична регулация по о.т. 239в – 239г, което е изложено в район „Подуяне“.

 

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ към дирекция „ПНИФО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

 

ДВ бр.25/20.03.20

 

Обявление 

Чертеж 1

Чертеж 2

Чертеж 3

Чертеж 4

Чертеж 5


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.