План-схема за поставяне на преместваеми обекти и монументално-декоративни елементи в парк „Герена“ – УПИ II, кв. 148, м. Суха река, район „Подуяне“.

Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 430 по протокол № 36 от 22.07.2021 г. на СОС е одобрена план-схема за поставяне на преместваеми обекти и  монументално -декоративни елементи в парк „Герена“ – УПИ II, кв. 148, м. Суха река, район „Подуяне“. Решението и одобреният проект на план-схема са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (nag.sofia.bg), и са изложени за запознаване в Район „Подуяне“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Подуяне“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

ДВ бр.74 от 2021 г.

Решение на СОС 430 - 22.07.2021г.

План-схема-графична част-1

План-схема-графична част-2


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.