Обявление за конкурс за отдаване под наем на бюфет в 124-то ОУ "Васил Левски"

124 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

София 1517, район ‘’Подуяне”, ул. ”Вършец”, 13

Тел. 02 945-02-96, 02 845-01-08, 02 945-01-30

Имейл:info-2219124@edu.mon.bg, Сайт: https://124-ou.com/

 

124 ОУ „Васил Левски, район „Подуяне“, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за осъществяване на ученическо  бюфетно хранене за срок от 5 (пет) години

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение Решение №479 по Протокол №78 от 15.06.2023г. на Столичен общински съвет и т. 2, предложение второ от Заповед № СОА23-РД09-1551/07.07.2023г. на кмета на Кмета на Столична община, и на основание чл.259,ал.1 от  Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.6,ал.2 от Наредбата на за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община със Заповед на директора на 124 ОУ „Васил Левски“ е открита процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо бюфетно хранене в 124 ОУ „Васил Левски“, намиращо се на територията на Столична община – район „Подуяне“.

 1. Специфично конкурсно условие: за ученическо бюфетно хранене. Месечна наемна цена– 36,05 лв. без ДДС или 43,26 лв. с вкл. ДДС месечен наем.

, при срок на договора – 5 (пет) години.

 1. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 300,00 (триста) лева.
 2. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа до 14.09.2023 г., в канцеларията  в административната сграда на 124 ОУ „Васил Левски“,с адрес гр.София, ж.к.Сухата река, ул. Вършец №13. Стойността на конкурсната документация е 20,00 (двадесет) лева с ДДС и се заплаща  по банков път на следната банкова сметка:
  IBAN: BG54SOMB91303126312101, ВIС-SOMBBGSF, банка: Общинска банка, клон ФЦ  „Мария Луиза”„Подуяне“.
 3. Оферти се подават всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа до 14.09.2023 г., в 124 ОУ „Васил Лвски“, с адрес: гр. София, ж.к. „Сухата река“, ул. „Вършец“ № 13, канцелария.
 4. Публичното заседание за отваряне на предложенията ще се проведе на 18.09.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на 124 ОУ „Васил Левски“,гр.София, ж.к.Сухата река, ул. Вършец №13, кабинета на директора.
 5. Конкурсът е открит и конкурсната документацияе утвърдена със Заповед №206/29.08.2023 г. на директора на 124 ОУ „Васил Левски“.
 6. Документацията е публикувана на електронната страница на районната администрация, на чиято територия се намира училището и на сайта на Столична община, раздел “Бизнес, инвестиции, строителство”, подраздел “Търгове и конкурси”, и на информационните табла в района и Столична община. Допълнително информация за конкурса се оповестява на електронната страница и/или по друг подходящ начин, вкл. като се постави обявление на подходящо място в училището.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.  Документация за участие в публичен оповестен конкурс за ученическо столово и бюфетно хранене;
2.  Заповед № 206/29.08.2023 г на директора на 124 ОУ „Васил Левски“


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.