Обявление за конкурс за отдаване под наем на бюфет в 106-то ОУ „Григорий Цамблак”

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Григорий Цамблак”
София, 1517, район ‘’Подуяне”, ул. ”Григорий Цамблак”, 18
Тел. 02 9452879, 02 8472181

email: info-2219106@edu.mon.bg, Сайт: https://106ou.info/

 

106-то ОУ „Григорий Цамблак", район „Подуяне“, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за осъществяване на ученическо бюфетно хранене за срок от 5 (пет) години


ОБЯВЛЕНИЕ


В изпълнение Решение № 479 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичен общински съвет и т. 2, предложение второ от Заповед № СОА23-РД09-1551/07.07.2023 г. на кмета на kмета на Столична община, и на основание чл. 259, ал. 1 от  Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредбата на за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община със Заповед на директора на 106. ОУ „Григорий Цамблак“ е открита процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо бюфетно хранене в 106. ОУ „Григорий Цамблак“, намиращо се на територията на Столична община – район „Подуяне“.
1. Специфично конкурсно условие: за ученическо бюфетно хранене. Месечна наемна цена – 7,20 лв. без ДДС или 8,64 лв. с вкл. ДДС месечен наем, при срок на договора – 5 (пет) години.

 1. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 200,00 (двеста) лева.
  3. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от  08:00 часа  до 16:00 часадо 28.09.2023 г., в канцеларията  в административната сграда на 106. ОУ „Григорий Цамблак“, с адрес: гр. София, кв. "Левски", ул. "Григорий Цамблак" № 18. Стойността на конкурсната документация е 20,00 (двадесет) лева с ДДС и се заплаща по банков път на следната банкова сметка:
  IBAN: BG61SOMB91303326312201, ВIС-SOMBBGSF, банка: Общинска банка, клон ФЦ  „Мария-Луиза”, р-н „Подуяне“.
  4. Оферти се подават всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа до 28.09.2023 г., в 106. ОУ „Григорий Цамблак“, с адрес: гр. София, кв. „Левси“, ул. „Григорий Цамблак“ № 18, канцелария.
  5. Публичното заседание за отваряне на предложенията ще се проведе на 29.09.2023 г. от 10:00 ч.в сградата на 106. ОУ „Григорий Цамблак“, гр. София, кв. "Левски", ул. "Григорий Цамблак" № 18, учителската стая.
  6. Конкурсът е открит и конкурсната документация е утвърдена със Заповед № 587/07.09.2023 г. на директора на 106. ОУ „Григорий Цамблак“.
  7. Документацията е публикувана на електронната страница на районната администрация, на чиято територия се намира училището, и на сайта на Столична община, раздел “Бизнес, инвестиции, строителство”, подраздел “Търгове и конкурси”, и на информационните табла в района и Столична община. Допълнително информация за конкурса се оповестява на електронната страница и/или по друг подходящ начин, вкл. като се постави обявление на подходящо място в училището.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Документация  за участие в публичен оповестен конкурс за ученическо столово и бюфетно хранене;
2. Заповед № 587/07.09.2023г. на директора на 106. ОУ „Григорий Цамблак“.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.