Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Старши юрисконсулт

1.Обявление

2. Документи за кандидатстване:

а. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл

б.Заявление за участие в конкурс

Линк към обявата в Административен регистър

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

На основание чл. 33, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната Комисия определи следната методика:

Тестът се състои от 25 затворени въпроса. Всеки въпрос съдържа само един верен отговор. Оценяването на теста е по шестобалната система – 25 верни отговора се равняват на оценка 6.00.

-          Минималното ниво от теста за допускане до събеседване – 17 верни отговора от теста, което се равнява на оценка 4.00;

-          Минималното ниво от интервюто за допускане до класиране – оценка 3.50;

-          Резултатът от теста се умножава с коефициент три, а оценката от интервюто с коефициент четири;

-          Времето за решаване на теста e в рамките на един астрономичен час.

Нормативна уредба: АПК, ГПК, ЗОП, ЗАНН, ЗМСМА, ЗДСл, ЗУТ

Окончателни протоколи

© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.