ОБЯВА ОТ ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №91 „СЛЪНЧЕВ КЪТ”

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №91 „СЛЪНЧЕВ КЪТ”

СОФИЯ 1836 Ж.К. ЛЕВСКИ Г- ЗАПАД ДО БЛ.7

ТЕЛ: 02/ 946 61 43, 0884 801 490, odz91@abv.bg, www.odz91.com

 

ОБЯВА

ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА

 

 

На основание чл.30, ал.5 от ППЗНП, Правилата за осъществяване на допълнителни педагогически услуги, утвърдени от Кмета на СО и проучване на желанията от страна на родителите по групи, ОДЗ№91 „Слънчев кът” обявява конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги.

І. Участници:

Физически или юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон с издаден ЕИК или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършване на стопанска дейност при условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ІІ.Видове допълнителни педагогически услуги:

 1. Английски език
 2. Плуване
 3. Футбол
 4. Народни танци
 5. Модерни танци
 6. Джудо
 7. Приложно изкуство и актьорско майсторство

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

С оглед гарантиране анонимността документите се подават в два непрозрачни плика без надпис на подателя, поставени в голям , непрозрачен и запечатан плик, предоставен от ОДЗ№91 „Слънчев кът” и се завеждат с входящ номер в дневника за входяща кореспонденция.

Не се допуска използването на други различни пликове.

Плик”А”- Съдържание:

1.  Заявление за участие;

2. Съдебно решение за упражняване на съответния вид дейност и устав на сдружението, при условие, че участникът е юридическо лице;

3. Документ за правоспособност на преподавателите;

4. Удостоворение за актуално правно състояние на кандидата /оригинал или (официално) заверен препис/;

5. Декларация, че няма свързани лица между кандидата и органа, пред който се кандидатства, съгласно Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси;

6. Свидетелство за съдимост /за преподавателите/;

7. Свидетелство от психодиспансер /за преподавателите/;

8. Документи за квалификация и правоспособност на преподавателите;

9. Референции;

10. Декларация от преподавателите, че ще съгласуват творческите си изяви с директора и ще спазват правилника за вътрешния ред в заведението;

11. Декларация от преподавателите, че отговарят за здравето и живота на децата по време на дейностите и от момента на вземане и връщане на детето на учителите в групите на детската градина.

Плик „Б” с надпис „Оферта”

 -Съдържание:

1.Учебна програма по възрастови групи- теми, съдържание, умения, способности и пр.

2.Начин на представяне на знанията, получени от децата пред родителите- тържество, открит урок, други

3.Цена на услугата за обучение на едно дете /  за присъствие/

4. Ползване на намаления

5.Времетраене на заниманията за всяка възрастова група

 -Обогатяване на материалната и дидактична база на ОДЗ №91 „Слънчев кът”

ІV.Срок за подаване на документи

До 20.06.2014г

V.Място на подаване на документите:

ОДЗ№91 „Слънчев кът”

София ж.к. Левски Г запад до бл.7, при ЗАТС

От 8,30 до 13,00ч тел:02/ 946 61 43, 02/ 946 61 29

VІ. Дата на провеждане на конкурса – 02.07.2014г

VІІ. Комисия за провеждане на конкурса

Директорът определя със заповед състав на комисията с председател и членове:

1.Представител на районната администрация- район „Подуяне”

2.Представител на Родителското настоятелство „За децата при ОДЗ№91”

3.Учители от ОДЗ№91”Слънчев кът”

VІІ.Методика на провеждане на конкурса и обявяване на резултатите

1.Пликовете се номерират от конкурсната комисия по реда на постъпване със съответния входящ номер от Дневника за входяща кореспонденция на заведението.

2.Конкурсът се провежда след като родителите на децата са заявили желание за ползване на съответната допълнителна педагогическа услуга. Заявленията са групови и се завеждат във входящия дневник на ОДЗ №91”Слънчев кът”.

3. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, в случай че установи:

            А/ непълнота в представените документи или неспазване на изискванията, посочени в т. ІІІ.

4. Ако за участие в конкурса няма подадени три оферти, срокът за подаване на документи се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на детската градина и в районната администрация, както и на интернет-страницата на дирекция „Образование” при Столична община и интернет-страницата на детското заведение.

5. Ако за участие в конкурса няма подадени 3 оферти и след удължаване на срока по т. 4, комисията провежда конкурса.

6. Конкурсната комисия заседава в едноседмичен срок от изтичане на срока за подаване на документите като съставя Протокол с класиране съобразно предварително обявените критерии и методика за оценка.

7. В тридневен срок след приключване на конкурса директорът на детската градина издава Заповед за класиране и определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат и на всички останали участници.

8. Преди сключването на договорите за ДПУ директорът на детското заведение, предоставя на Родителското настоятелство на детската градина, копие на Протокола на комисията за извършеното класиране и  проект на договор.

9. Със спечелилия  кандидат, избран за извършване на ДПУ се сключва договор, съгласно типов образец. Договорът се сключва с директора на детското заведение.

10. Заниманията започват от 01.10.2014г. и се провеждат извън ДОИ

VІІІ. Критерии и методика за оценка на офертите

 • високо квалифицирани преподаватели с правоспособност.
 • програма за обучение на децата
 • цена за обучение на децата
 • обогатяване на материалната и дидактична база
 • творчески изяви пред родители, конкурси

 

 

 

 

 

04.06.2014г                                                               Директор:

                                                                                    /Таня Кечева/

 


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.