ОБЯВА ОТ ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №3 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО”

 

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №3 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО”

ГРАД СОФИЯ РАЙОН „ПОДУЯНЕ”  УЛ.”ГИНЦИ” №16 ТЕЛ.945 31 55

 

 

ОБЯВА

ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА

 

На основание чл.30, ал.5 от ППЗНП, Правилата за осъществяване на допълнителни педагогически услуги, утвърдени от Кмета на СО и проучване на желанията от страна на родителите по групи, ОДЗ№ 3  „ Патиланско цар-ство” обявява конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги.

І. Участници:

Физически или юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон с издаден ЕИК или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за пред-мет в учредителния  акт  извършване на стопанска дейност при  условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от  Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ІІ.Видове допълнителни педагогически услуги:

 • Английски език
 • Футбол
 • Народни танци
 • Модерни танци
 • Джудо
 • Приложно изкуство и актьорско майсторство

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

С оглед гарантиране анонимността документите се подават в два непроз-рачни плика без надпис на подателя, поставени в голям , непрозрачен и запечатан плик, предоставен от ОДЗ № 3 „ Патиланско царство ” и се за-веждат с входящ номер в дневника за входяща кореспонденция.

Не се допуска използването на други различни пликове.

Плик ”А”- Съдържание:

1. Заявление за участие.

2. Съдебно решение за упражняване на съответния вид дейност и устав на сдружението, при условие, че участникът е юридическо лице.

3. Документ за правоспособност на преподавателите.

4. Удостоворение за актуално правно състояние на кандидата /оригинал или (официално) заверен препис/.

5. Декларация, че няма свързани лица между кандидата и органа, пред който се кандидатства, съгласно  Закона за предотвратяване и  установяване конфликт на интереси.

6. Свидетелство за съдимост /за преподавателите/.

7. Свидетелство от психодиспансер /за преподавателите/.

8. Документи за квалификация и правоспособност на преподавателите.

9. Референции.

10. Декларация от  преподавателите, че ще съгласуват творческите си изяви с директора и ще спазват правилника за вътрешния ред в заведението.

11. Декларация от преподавателите, че отговарят за здравето и живота на децата по време на дейностите и от момента на вземане и връщане на  де-тето на учителите в групите на детската градина.

 

 

Плик „Б” с надпис „Оферта” 

- Съдържание:

1. Учебна програма по възрастови групи - теми, съдържание, умения, способности и пр.

2. Начин на представяне на знанията, получени от децата  пред  родите-лите - тържество, открит урок, други.

3. Цена на услугата за обучение на едно дете /  за присъствие/.

4. Ползване на намаления.

5. Времетраене на заниманията за всяка възрастова група.

          - Обогатяване на материалната и дидактична база на ОДЗ № 3

„ Патиланско царство ”.

ІV. Срок за подаване на документи

До 25.06.2014 г.

V. Място на подаване на документите:

ОДЗ № 3 „ Патиланско царство ”

София, ул.” Гинци ” 16, при ЗАС

От 8,30 до 13,00ч  тел: 02 945 31 55

 VІ.  Дата на провеждане на конкурса – 03.07.2014 г.

VІІ. Комисия за провеждане на конкурса

Директорът определя със заповед състав на комисията с председател и членове:

1. Представител на районната администрация - район „Подуяне”

2. Представител на Родителското настоятелство при ОДЗ № 3 ” Пати-ланско царство ”

3. Учители от ОДЗ № 3 ” Патиланско царство ”

VІІ. Методика на провеждане на конкурса и обявяване на резултатите

1. Пликовете се номерират от конкурсната комисия по реда на постъп-ване със съответния входящ номер от Дневника за входяща кореспонденция на заведението.

2. Конкурсът се провежда след като родителите на децата са заявили желание за ползване на съответната допълнителна педагогическа услуга. Заявленията са групови и се завеждат във входящия дневник на ОДЗ № 3 ”Патиланско царство”.

3. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, в случай че установи:

          А/ непълнота в представените документи или неспазване на изисква-нията, посочени в т. ІІІ.

          4. Ако за участие в конкурса няма подадени три оферти, срокът за по-даване на документи се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на детската градина и в районната администрация, както и на интернет-страницата на дирекция „Образование” при Столична община и интернет-страницата на детското заведение.

5. Ако за участие в конкурса няма подадени 3 оферти и след удължава-не на срока по т. 4, комисията провежда конкурса.

6. Конкурсната комисия заседава в  едноседмичен срок от  изтичане на срока за подаване на документите като съставя Протокол с класиране съобра-зно предварително обявените критерии и методика за оценка.

7. В тридневен срок след приключване на конкурса директорът на дет-ската градина издава Заповед за класиране и определяне на спечелилия кон-курса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат и на всички останали участници.

      8. Преди сключването на договорите за ДПУ директорът на детското заведение, предоставя на  Родителското настоятелство на детската градина, копие на  Протокола на  комисията за извършеното  класиране и  проект на договор.

9. Със спечелилия  кандидат, избран за извършване на ДПУ се сключва договор, съгласно типов образец. Договорът се сключва с директора на детс-кото заведение.

10. Заниманията започват от 01.10.2014г. и се провеждат извън ДОИ.

VІІІ. Критерии и методика за оценка на офертите

 • високо квалифицирани преподаватели с правоспособност
 • програма за обучение на децата
 • цена за обучение на децата
 • обогатяване на материалната и дидактична база
 • творчески изяви пред родители, конкурси

 

 

 

 

 

28.05.2014г                                                         Директор:

                                                                   /Венцеслава Григорова/

 

 


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.