Обществено обсъждане за представяне на виза за проектиране на „Модулна обществена тоалетна“, в УПИ II-„за парк“, ПИ с идентификатор 68134.604.1180, кв. 148, м. „Суха река“, Район „Подуяне“

Уважаеми госпожи и господа,

На основание  чл.12 от ЗУЗСО; чл.41, ал.2 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 4,  чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 2 и чл. 21а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и Заповед № РД-09-09-75/09.07.2018г. и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, приложено Ви изпращаме Заповед № РПД21-РД09-81 от 08.03.2021 г. на Кмета район „Подуяне” при СО за представяне на виза за проектиране на „Модулна обществена тоалетна“, в УПИ II-„за парк“, ПИ с идентификатор 68134.604.1180, кв. 148, м. „Суха река“, Район „Подуяне“, във връзка с извънредната епидемична обстановка  представянето на визата ще бъде в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа  WEBEX на 11.03.2021 г. от 17:30 часа.

Достъп и участие в дискусията ще бъде възможен, посредством линк за включване в онлайн обсъждането: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me941aa90441b377cada8e0beed2e24f1

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 12.04.2021 г. от 17:30 часа. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX.

Информацията за достъп и участие в дискусията ще бъде възможен, посредством линк за включване в онлайн обсъждането, който ще се публикува на страницата на СО Район „Подуяне“ в срок не по-късно от 07.04.2021 г.

Линк за включване в заключителната дискусия

Обсъждането ще се записва и ще се осигури възможност за преглед и сваляне онлайн на интернет страницата на район „Подуяне“.

Приложение: Копие от Заповед № РПД21-РД09-81 от 08.03.2021 г. на Кмета на Район „Подуяне” СО.

Заповед № РПД21-РД09-81 от 08.03.2021г.

Виза - графична част

Виза - текстова част

Видео от общественото обсъждане

Заключителна дискусия


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.