Oбществено обсъждане - проект за ПУП - ИПР за УПИ XVII-100 „за магазини, офиси и подз.гаражи“, кв. 6, м.жк.„Левски – зона Г“

Уважаеми дами и господа,

На основание  чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3,  чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 2 и чл.21а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА21-РД09-209/03.02.2021г. и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, приложено Ви изпращаме Заповед № РПД21-РД09-156/18.06.2021г. на Кмета район „Подуяне” при СО за представяне на проект за ПУП - ИПР за УПИ XVII-100 „за магазини, офиси и подз.гаражи“, кв. 6, м.жк.„Левски – зона Г“ за образуване на нов УПИ XVII-2388 „за жилищно строителство“, ПИ с идентификатор 68134.601.2388, във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на проекта ще бъде в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX на 24.06.2021 г. от 17:30 часа.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни, посредством линк за включване в онлайн обсъждането: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc421bd137821b1b58399856688226ccb , който ще бъде достъпен и от страницата на СО Район „Подуяне“ в срок не по-късно от 18.06.2021 г.

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 19.07.2021 г. от 17:30 часа в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX. Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни, посредством линк за включване в онлайн обсъждането:  https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m09af560cdce61974e0ea6840f2a98919 , който ще бъде достъпен и от страницата на СО Район „Подуяне“ в срок не по-късно от 14.07.2021г.

Обсъждането ще се записва и ще се осигури възможност за преглед и сваляне онлайн на интернет страницата на район „Подуяне“.

Приложение: Копие от Заповед № РПД21-РД09-156/18.06.2021Г. на Кмета район „Подуяне” при СО.

Извадка от ПУП

Изменение на плана за регулация

Обяснителна записка

Видео от общественото обсъждане

Заключително видео от общественото обсъждане

 


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.